ثبت نام نهایی ششمین دوره مسابقات RoboSkills از تاریخ 1 الی 15 شهریور 1402 می باشد . 
ثبت نام با تاخیر از تاریخ 16 الی 22 شهریور با 25 درصد افزایش هزینه صورت خواهد گرفت .