لیست شرکت کنندگان 1403

 وضعیت ثبت نام لیگ انتخابی نام تیم شهر
تایید شده (در انتظار پرداخت)3 کیلو گرم مهارتمد ربات MadRobotفارس شیراز
تایید شده (در انتظار پرداخت)3 کیلو گرم مهارتغولِ کوچک Little Giantکرمان-کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)30 کیلوگرمدیاکو DIACOتهران
ثبت نام شده (پرداخت شده)30 کیلوگرمآرکاکینگ ArkakinGفارس - فسا
ثبت نام شده (پرداخت شده)30 کیلوگرمرعد RA'Dشهر زنجان
ثبت نام شده (پرداخت شده)30 کیلوگرمدانشگاه علم و صنعت ایران 1 iust 1تهران
ثبت نام شده (پرداخت شده)30 کیلوگرمدانشگاه علم و صنعت ایران 2 iust 2تهران
ثبت نام شده (پرداخت شده)30 کیلوگرمدانشگاه علم و صنعت ایران 3 iust3تهران
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمپاراسیس PARASISاصفهان
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمدراگون Dragonکرمان
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمپاراسیس+ +PARASISاصفهان
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمهانتر Hunterکرمان
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمکوماتسو komatsuکرمان کهنوج
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمافعی زخمی wounded snakeفارس-شیراز
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرماسپایدر Spiderنجف اباد اصفهان
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمونوم Venomفارس_شیراز
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرممس سرچشمه Sarcheshmeh Copperرفسنجان _کرمان
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرماهریمن AHRIMANکرمان
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمدراگون پلاس Dragon plusکرمان
تایید شده (در انتظار پرداخت)30 کیلوگرمغول آتشی fire giantشیراز - فارس
 وضعیت ثبت نام لیگ انتخابی نام تیم شهر