Participating teams

تیم های شرکت کننده هفتمین دوره

 • لیست شرکت کنندگان لیگ جنگجو 15 کیلوگرم

  وضعیت ثبت نامنام تیمشهر
  ثبت نام شده (پرداخت شده)پیشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوندکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)روناسکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)آموزشگاه لاوانکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)افعی سیاهشیراز
  ثبت نام شده (پرداخت شده)ونگاردکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)تکاورفارس-شیراز
  ثبت نام شده (پرداخت شده)روبوگروس3تهران
  ثبت نام شده (پرداخت شده)فینیشرجهرم_فارس
  ثبت نام شده (پرداخت شده)پارادوکسجهرم_فارس
  ثبت نام شده (پرداخت شده)روبوگروس2تهران
  ثبت نام شده (پرداخت شده)روبوگروس1تهران
  ثبت نام شده (پرداخت شده)هانترکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)اسپاداصفهان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)مینیاتوررضوانشهر
  ثبت نام شده (پرداخت شده)رهروبوتهران – پیشوا
  ثبت نام شده (پرداخت شده)میراژکرمان_کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)نگار رباتیککرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)بچه گرازمشهد
  ثبت نام شده (پرداخت شده)گروه صنعتی جهتساری
  ثبت نام شده (پرداخت شده)ضد حملهپیشوا .تهران
  ثبت نام شده (پرداخت شده)لاکی دایسنجف آباد اصفهان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)انگیر ولفنجف اباد
  ثبت نام شده (پرداخت شده)پدر پسریاصفهان ، مجلسی
  وضعیت ثبت نامنام تیمشهر

  لیست شرکت کنندگان لیگ مهارت آزاد

  وضعیت ثبت نامنام تیمشهر
  ثبت نام شده (پرداخت شده)دانشگاه آزاد کرمانکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)۵۵۵کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)الفاکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)عرشیاکرمان-کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)M.H.Mکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)ایرناکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)میراژکرمان_کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)تابی نهایتکرمان_کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)پیشروکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)هانترکرمان
  وضعیت ثبت نامنام تیمشهر

  لیست شرکت کنندگان لیگ مهارت ابتدایی

  وضعیت ثبت نامنام تیمشهر
  ثبت نام شده (پرداخت شده)آزاد کرمانکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)کویر کرمانکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)محمدمهدی(عقاب رباتها)کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)مازياركرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)شهرياركرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)تندرکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)BAMBLEBEEکرمان-کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)آرنما ترنسپورترکرمان-کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)اژدهاکرمان-کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)آروین ایلاقیکرمان-کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)روبوپلاسکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)روبو شایانکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)یاسینکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)ربات برترکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)مگامونکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)Mohammad fazel molaeiکرمان کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)طهکرمان-کرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)رباتیک ابتدایی کرمانکرمان
  ثبت نام شده (پرداخت شده)تیرکسکرمان
  وضعیت ثبت نامنام تیمشهر