ثبت نام نهایی هفتمین دوره مسابقات RoboSkills از تاریخ 1 الی 31 خرداد 1403 می باشد . 
ثبت نام با تاخیر از تاریخ 1 الی 7 تیر با 25 درصد افزایش هزینه صورت خواهد گرفت .