لیست شرکت کنندگان جنگجو 1.5kg

وضعیت ثبت نامنام تیمشهر
ثبت نام شده (پرداخت شده)پیشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوندکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)روناسکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)آموزشگاه لاوانکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)افعی سیاهشیراز
ثبت نام شده (پرداخت شده)ونگاردکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)تکاورفارس-شیراز
ثبت نام شده (پرداخت شده)روبوگروس3تهران
ثبت نام شده (پرداخت شده)فینیشرجهرم_فارس
ثبت نام شده (پرداخت شده)پارادوکسجهرم_فارس
ثبت نام شده (پرداخت شده)روبوگروس2تهران
ثبت نام شده (پرداخت شده)روبوگروس1تهران
ثبت نام شده (پرداخت شده)هانترکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)اسپاداصفهان
ثبت نام شده (پرداخت شده)مینیاتوررضوانشهر
ثبت نام شده (پرداخت شده)رهروبوتهران - پیشوا
ثبت نام شده (پرداخت شده)میراژکرمان_کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)نگار رباتیککرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)بچه گرازمشهد
ثبت نام شده (پرداخت شده)گروه صنعتی جهتساری
ثبت نام شده (پرداخت شده)ضد حملهپیشوا .تهران
ثبت نام شده (پرداخت شده)لاکی دایسنجف آباد اصفهان
ثبت نام شده (پرداخت شده)انگیر ولفنجف اباد
ثبت نام شده (پرداخت شده)پدر پسریاصفهان ، مجلسی
وضعیت ثبت نامنام تیمشهر