لیست شرکت کنندگان لیگ مهارت آزاد

وضعیت ثبت نامنام تیمشهر
ثبت نام شده (پرداخت شده)دانشگاه آزاد کرمانکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)۵۵۵کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)الفاکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)عرشیاکرمان-کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)M.H.Mکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)ایرناکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)میراژکرمان_کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)تابی نهایتکرمان_کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)پیشروکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)هانترکرمان
وضعیت ثبت نامنام تیمشهر