لیست شرکت کنندگان لیگ مهارت ابتدایی

وضعیت ثبت نامنام تیمشهر
ثبت نام شده (پرداخت شده)آزاد کرمانکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)کویر کرمانکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)محمدمهدی(عقاب رباتها)کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)مازياركرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)شهرياركرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)تندرکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)BAMBLEBEEکرمان-کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)آرنما ترنسپورترکرمان-کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)اژدهاکرمان-کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)آروین ایلاقیکرمان-کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)روبوپلاسکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)روبو شایانکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)یاسینکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)ربات برترکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)مگامونکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)Mohammad fazel molaeiکرمان کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)طهکرمان-کرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)رباتیک ابتدایی کرمانکرمان
ثبت نام شده (پرداخت شده)تیرکسکرمان
وضعیت ثبت نامنام تیمشهر