پرداخت دوباره تست

نمایش 1 - 25 از 32

تعداد/مقدارواحد پولتکمیل شده استمبلغ پرداختیتاریخ پرداختمتد پرداختوضعیت پرداختشناسه تراکنشنوع تراکنشCreated By (User)Link to Single Entryشناسه ورودیزمان کاری وضعیت فعلی گردش کاروضعیت گردش کار
1IRTکامل نشده استمی 11, 2022banksamanCancelledپرداخت یک باراحسان عبدی یگانهنمایش جزییات300
1IRTکامل نشده استمی 11, 2022banksamanCancelledپرداخت یک باراحسان عبدی یگانهنمایش جزییات298
1IRTکامل نشده استمی 11, 2022banksamanCancelledپرداخت یک باراحسان عبدی یگانهنمایش جزییات296
1IRTکامل نشده استمی 11, 2022banksamanCancelledپرداخت یک باراحسان عبدی یگانهنمایش جزییات294
1IRTکامل نشده استمی 5, 2022banksamanCancelledپرداخت یک بارمحمد مهدی کامیابینمایش جزییات275
1IRTتکمیل شده4,000,000 تومانمی 5, 2022banksamanPaid337853پرداخت یک باروحید حبیبی نژادنمایش جزییات273
1IRTکامل نشده است5,500,000 تومانمی 1, 2022banksamanCancelledپرداخت یک باررضا آبادهنمایش جزییات239
1IRTکامل نشده استbanksamanProcessingپرداخت یک بارsina hooshiarنمایش جزییات226
1IRTکامل نشده استbanksamanProcessingپرداخت یک بارفاطمه ریسینمایش جزییات212
1IRTکامل نشده استbanksamanProcessingپرداخت یک بارفاطمه ریسینمایش جزییات211
1IRTکامل نشده استbanksamanProcessingپرداخت یک بارفاطمه ریسینمایش جزییات209
1IRTتکمیل شده3,000,000 تومانآوریل 20, 2022banksamanPaid440480پرداخت یک بارمحمد شاکرینمایش جزییات145
1IRTکامل نشده استbanksamanProcessingپرداخت یک بارMostafa Hsniنمایش جزییات143
1IRTکامل نشده است4,000,000 تومانآوریل 19, 2022banksamanCancelledپرداخت یک بارابراهیم علیزاده نوایینمایش جزییات122
1IRTکامل نشده استآوریل 19, 2022banksamanCancelledپرداخت یک بارمحمد حسنینمایش جزییات117
1IRTکامل نشده است5793494999پرداخت یک بارعلیرضا هادی پورنمایش جزییات81
1IRTکامل نشده است0499751583پرداخت یک بارعلی ترکینمایش جزییات80
1IRTکامل نشده است0270647407پرداخت یک بارshayan mamoriyani esfahaniنمایش جزییات79
1IRTکامل نشده است3871994152پرداخت یک بارروح اله گلی پورنمایش جزییات78
1IRTکامل نشده است5398020150پرداخت یک بارروح اله گلی پورنمایش جزییات77
1IRTکامل نشده است0350828543پرداخت یک بارعلیرضا شریف بیگینمایش جزییات75
1IRTکامل نشده است6424879257پرداخت یک بارعلی رضا خادمینمایش جزییات64
1IRTکامل نشده است0544055602پرداخت یک بارمحسن کارگرنمایش جزییات63
1IRTکامل نشده است7444852032پرداخت یک بارمحمد عطوفینمایش جزییات39
1IRTکامل نشده است4697592202پرداخت یک بارجواد داستان پورنمایش جزییات38
تعداد/مقدارواحد پولتکمیل شده استمبلغ پرداختیتاریخ پرداختمتد پرداختوضعیت پرداختشناسه تراکنشنوع تراکنشCreated By (User)Link to Single Entryشناسه ورودیزمان کاری وضعیت فعلی گردش کاروضعیت گردش کار