gdلیست شرکت کنندگان جنگجو 1.5kg

نمایش 1 - 23 از 23

ثبت نام شده (پرداخت شده)

پیشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوند

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

روناس

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

آموزشگاه لاوان

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

افعی سیاه

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

ونگارد

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

تکاور

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

روبوگروس3

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

فینیشر

ثبت نام شده (پرداخت شده)

پارادوکس

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

روبوگروس2

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

روبوگروس1

ثبت نام شده (پرداخت شده)

هانتر

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

اسپاد

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

مینیاتور

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

رهروبو

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

میراژ

ثبت نام شده (پرداخت شده)

نگار رباتیک

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

بچه گراز

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

گروه صنعتی جهت

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

ضد حمله

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

لاکی دایس

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

انگیر ولف

تصویر ربات

تصویر تیم با لباس فرم

ثبت نام شده (پرداخت شده)

پدر پسری